بسم الله

سلام

... حرفایی تو دلم سنگینی می کرد ...

... گفتنشون تو جمع رفقا جایی نداشت؛ دلایلش بمونه ...

... خواستم بنویسم؛ دیدم قلمی ندارم ...

... ولی باید از یه جایی شروع می کردم ...

... پس با نوشتک! آغاز کردم ...

... شاید بعدها قلمی پیدا شد و نوشتم ...

تمام