وقت هایی که فکر میکنم حق با من است عصبانی نمی شوم


وقت هایی که عصبانی می شوم فکر می کنم حق با من است!