نباید مردم را به زور به بهشت ببریم

خودمان هم حق بهشت رفتن نداریم

برویم به جهنم

Where is the man who has gone?!!!