عزیزی گفت: "آب کم جو تشنگی آور به دست"

و بدست نیامد... تا اینکه جرعه ای دریا نوشیدم...