امتحان های همیشگی، کوچک و تکراری!!!

و منِ همیشه مردود...

حتی سیاه کاری نکرده ام که دست ارفاقت باز باشد!

بیشتر بگرد... شاید نکته ای... یا حتی نقطه ای...