نوشتکیسندگی

یک موضوع جدید است و واضع آن نیز نوشتکیسنده ی این وبلاگ است.

پس هیچ گونه انتقاد نگارشی یا غیره به این وضع مورد قبول نمی باشد.