بسم رب الحسین علیه السلام


پرسید: "خوشا به حال ضریح جدیدت آقا اما ! ؛ چگونه دل بکند از تو آن ضریح قدیمی؟"جوابی نداشتم

زیرلب زمزمه کردم: امان از دل زینب...

جواب این سوال را او هم نمیدانست...